Dos Livuta

Dos konamin od oputton, urganisasyun nod pokolohinat to ko-ugolingon no pa-a ukit to gumahan woy dumon pinomuwa.

Share